اطلاعات شرکت
نام شرکت :
دستگاه پرتابل کشش کمر و کشش گردن
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

دستگاه ترکشن گردن
Servical Traction Unit
دستکاه کشش کمر
یا ترکشن کمر
Lumbar Traction Unit
دستگاهها پرتابل
دارای مجوز
و کاربرد خانگی

تماس با شرکت
آدرس وبسایت:
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
فکس: