اطلاعات شرکت
نام شرکت :
محصولات غذایی باراز
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

خشکبار ، زرشک ، عناب و میوه خشک .
پخش داخلی و صادرات

تماس با شرکت
آدرس وبسایت:
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد بلوار خیام ،منطقه گردشگری سپاد
فکس: